หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เจริญ ช่วงชิต
 
เข้าชม : ๒๐๗ ครั้ง
พัฒนาการของการปฏิบัติสมาธิของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้วิจัย : เจริญ ช่วงชิต ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2557
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            สารนิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการของการปฏิบัติสมาธิของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาและแนวทางการปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันจังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาพัฒนาการของศูนย์ปฏิบัติธรรม      สวนเวฬุวันจังหวัดขอนแก่น  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบการศึกษาจากเอกสารหนังสือ ตำรา วิชาการทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วนำมาเขียนเป็นรายงานการวิจัย

                        ผลการศึกษาพบว่า  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งตามเจตนารมณ์และปณิธานของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี การดำเนินงานเป็นลักษณะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบมูลนิธิ    มีแนวทางในการปฏิบัติสมาธิ ได้ยึดหลักสติปัฎฐาน ๔ ซึ่งมีหลักสำคัญคือ ๑) อาตาปี ทำความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน ๒) สติมา มีสติ คือระลึกอยู่เสมอขณะนี้เราทำอะไร  ๓)  สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือขณะนี้ทำอะไรอยู่นั้นต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

                        ส่วนพัฒนาการของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันนั้น เนื่องจากเดิมเมื่อเริ่มการก่อตั้งมีรูปแบบการบริหารจัดการจัดการแบบสำนักปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นได้มีพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันในรูปแบบมูลนิธิ  ด้วยลักษณะของมูลนิธิเป็นลักษณะของการทำงานเชิงระบบ จึงทำให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ส่วนวิธีการการสอนแบบสาธิตให้ผู้ปฏิบัติได้ดูได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติธรรมโดยให้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลตอบรับที่ได้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมการทำสมาธิทางพระพุทธศาสนาและเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติมากขึ้น เข้าใจโลกและชีวิตดีขึ้น ยอมรับความเป็นจริงของชีวิต   มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก มีสติยั้งคิดก่อนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติเหตุผล มีจิตใจสงบ มีปัญญา คิดอย่างมีเหตุผล มีบุคลิกภาพและปรับตัวได้กับทุกสภาพความเปลี่ยนแปรของโลกและชีวิต

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕