หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูสิริสุตาภรณ์
 
เข้าชม : ๒๓๕ ครั้ง
ศึกษาการพัฒนาการของการอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทกลอนผญาอีสาน
ชื่อผู้วิจัย : พระครูสิริสุตาภรณ์ ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2557
 
บทคัดย่อ

                                                                บทคัดย่อ

                   การศึกษาวิจัยเรื่อง “ ศึกษาการพัฒนาการของการอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทกลอนผญาอีสาน”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทกลอนผญาอีสานในบริบทสังคมอีสานและเพื่อศึกษาการพัฒนาการของการอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทกลอนผญาอีสาน  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเขียนเป็นรายงานการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณา

                   ผลการศึกษาพบว่า  บทกลอนผญาอีสานในบริบทสังคมอีสานนั้น ประกอบด้วย บทกลอนคำสอนโบราณอีสาน  บทกลอนผญาภาษิตโบราณอีสาน บทกลอนผญาเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว บทกลอนผญาอวยพร บทกลอนปัญหาภาษิต คำพังเพย  คำคม คารมของนักปราชญ์ ประมวลนานาสุภาษิตคำกลอน บทกลอนคติธรรมสอนใจ  ซึ่งเรียกว่า ปรัชญาอีสานบ้าง  ของดีอีสานบ้าง มรดกอีสานบ้าง ผญาภาษิตอีสานบ้าง  ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวอีสานได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปประพฤติ ปฏิบัติตาม และ เพื่อให้ชีวิตของตนดำเนินไปด้วยดี

                         ส่วนการพัฒนาการของการอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทกลอนอีสานนั้น ประกอบด้วย  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักบุญ คุณของบุพพการีชน บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักบุญคุณของครู อาจารย์  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้สามี ภรรยา รู้จักรักกัน ช่วยเหลือกันไปตลอด  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนไม่ให้เป็นคนลืมตัวเอง  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักการขยัน หมั่นเพียรในการทำงานต่างๆ  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักในการพึ่งพาอาศัยกัน บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักการคบแต่บัณฑิต  อย่าคบคนพาลและคนชั่ว  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักตนเอง เตือนตนเอง ปรับปรุงแก้ไขตนเอง  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักการศึกษาเล่าเรียน  บทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักการทำบุญ ให้ทาน  รักษาศีล เจริญภาวนา  และบทกลอนผญาเกี่ยวกับการสอนให้รู้จักการไม่ติฉิน นินทาคนอื่นและสัตว์อื่น ๆ ให้ดูตัวเองว่า ตัวเองเป็นคนดี มีศีล ธรรมดีมากน้อยเพียงใดเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมอีสานมากน้อยเพรียงใด

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕