หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สิรภพ สวนดง
 
เข้าชม : ๒๗๙ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในปราสาทหินพิมาย
ชื่อผู้วิจัย : สิรภพ สวนดง ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  อุดร จันทวัน
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2557
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในปราสาทหินพิมาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมของปราสาทหินพิมาย และศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏปราสาทหินพิมาย ผลการศึกษาพบว่า

    ปราสาทหินพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ และเจริญรุ่งเรืองสุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โดยพื้นที่ราบมีแม่น้ำล้อมรอบ รูปทรงมีการตกแต่งอย่างงดงามโดยแกะสลักลงในเนื้อหินทรายขาวเป็นลวดลายประดับในส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ส่วนฐาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เสาติดผนัง เสาประดับกรอบประตู ทับหลัง และหน้าบัน โดยแบ่งออกเป็นศิลปกรรม คือ สถาปัตยกรรมและประติมากรรม

ความเชื่อเป็นการยอมรับหรือเชื่อถือในเรื่องราวต่างๆทั้งที่เป็นเหตุและผลซึ่งเกิดจากการความต้องการที่จะเคารพ ในพระพุทธศาสนาวัชรยานเป็นความเชื่อที่ว่าด้วยการใช้อำนาจลึกลับดลบันดาลให้เกิดความเป็นไปต่าง ๆ เพื่อแสดงความกตัญญูแก่เทพเจ้าที่ได้ประทานผลสำเร็จ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในปราสาทหินพิมาย โดยแบ่งเป็น ด้านสถาปัตยกรรม คือ เป็นการสร้างตามคติพราหมณ์และพระพุทธศาสนาวัชรยาน เพื่อเป็นการอุทิศให้กับบรรพบุรุษ โดยยึดแบบเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีแม่น้ำล้อมรอบเปรียบดังมหาสมุทร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ เพื่อถวายแด่พระนารายณ์พระโพธิสัตว์ที่มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองโลก ด้านประติมากรรม ประดับตกแต่งด้วยลักษณะประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมนูนต่ำ ประติมากรรมนูนสูง โดยเป็นรูปของบุคคลสำคัญ รูปสัตว์ และพระโพธิสัตว์ประจำทิศของประตูหน้าบันและทับหลัง ออกมาเป็นศิลปะการร่ายรำในท่าต่าง ๆ ตลอดทั้งสลักภาพเป็นรูปของพระโพธิสัตว์จากเรื่องราวของมหากาพย์ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาวัชรยาน

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕