หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เทอดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์
 
เข้าชม : ๒๒๙ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์หลักการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพุทธและ การรักษาพยาบาลตามแนวการแพทย์สมัยใหม่
ชื่อผู้วิจัย : เทอดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์ ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  อุดร จันทวัน
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2558
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

             สารนิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ๑) ศึกษาหลักการรักษาพยาบาลตามแนวพุทธ ๒) วิเคราะห์หลักการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพุทธและการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)

             ผลการศึกษาพบว่า

             ๑. หลักการรักษาโรคทางกาย มี ๓ วิธี คือ การรักษาทางการแพทย์ การใช้ธรรมชาติบำบัด และการรักษาด้วยพลังจิต ส่วนการรักษาโรคทางใจใช้การเจริญวิปัสสนา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในสังขาร แนวทางการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยตามวิธีของพระพุทธเจ้า ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะ มีเป้าหมายเพื่อการบรรเทาทุกข์ยามเจ็บป่วยและระดับ        โลกุตตระ มีเป้าหมายเพื่อการพ้นทุกข์ คือการบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยทั้ง ๒ วิธีนี้สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นและความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี พระพุทธองค์ทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วย ๒ แนวทางใหญ่ๆ คือ การรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ เป็นการนำเอาหลักธรรมชั้นสูงหมวดต่างๆ มาทำการบำบัดรักษา

             ๒. หลักการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพุทธและการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ (แพทย์ทางเลือก) เป็นวิธีการที่สามารถป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ แต่ในทางกลับกันเมื่อคนเรามีการดูแลรักษาสุขภาพตนเองก่อนแล้ว เมื่อถึงเวลาหนึ่งการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามอาการของโรคก็เป็นเพียงการเยียวยารักษาในระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันหรือการดูแลสุขภาพของตนเองก่อน เพราะเราย่อมรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นของโรคนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การบริหารจิต การอยู่กับธรรมชาติและสุขลักษณะที่ถูกต้อง เป็นการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับหลักการรักษาพยาบาลทั้งตามแนวพุทธและสมัยใหม่เพราะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุนั่นเอง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕