หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา)
 
เข้าชม : ๒๐๗ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์ปริศนาธรรมในพุทธทำนายพระสุบินนิมิต ๑๖ ข้อ : ของพระเจ้าปเสนทิโกศลกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา) ข้อมูลวันที่ : ๐๗/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  -
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2558
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           สารนิพนธ์เรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์เอกสาร มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาความหมายของปริศนาธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อวิเคราะห์ปริศนาธรรมในพุทธทำนายพระสุบินนิมิต ๑๖ข้อของพระเจ้าปเสนทิโกศลกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งผลของการศึกษาพบว่า พุทธทำนายพระสุบินนิมิต ๑๖ ข้อ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล แม้เป็นเรื่องเกิดขึ้นในอดีตกาล แต่ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน เช่น ในพุทธทำนาย ข้อที่ ๔ โคหนุ่มเทียมแอกไถนา คือ ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ จะเป็นคนหนุ่มสาว ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ข้อที่ ๕ ม้าตัวเดียวมีสองปาก คือ ผู้ที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ จะเห็นแก่อามิสกินสินบน ทั้งโจทก์   และจำเลย ข้อที่ ๙ รอบขอบสระน้ำใสตรงกลางสระน้ำขุ่น คือ ผู้คนที่อยู่ในเมืองที่เจริญจะหนีความวุ่นวายไปอยู่ในชนบทรอบเมือง ข้อที่ ๑๒ น้ำเต้าแห้งจมน้ำ คือ นักปราชญ์ราชบัณฑิต คนดีจะถูกคนชั่วที่มียศและอำนาจกำจัดให้จมหายไปจากสังคม ข้อที่ ๑๓ หินแท่นใหญ่ลอยน้ำ คือ คนดี มีความรู้จะไม่มีใครเคารพยกย่องคนชั่วที่ประจบสอพลอจะได้รับการยกย่องจากสังคมข้อที่ ๑๕ หงส์ทองเป็นบริวารของกา คือ ผู้เกิดในราชวงศ์ตระกูลสูง จะหมดอำนาจและไปสนับสนุนคนชั่ว ข้อที่ ๑๖ เสือเหลืองกลัวแพะวิ่งหนี คือ กษัตริย์และเจ้าขุนมูลนาย จะถูกลบล้าง จากคนในสังคม ที่ถือความเสมอภาคเป็นใหญ่ ทั้ง ๗ ข้อนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ     

           พุทธทำนาย ข้อที่ ๑ โคดำทำท่าจะวิ่งชนกัน คือ ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติ เกิดภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล ถึงแม้จะมีเมฆครึ้มฝนทำถ้าจะตก แต่ก็ไม่ตกทำให้ฝนแล้ง หรือถ้าฝนตกก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ในบางครั้งมีฝนตกก็ตกหนักจนน้ำท่วม และ ข้อที่ ๘ โอ่งใหญ่น้ำเต็มล้นแต่โอ่งเล็กน้ำแห้งขอด คือ จะเกิดการเหลื่อมล้ำของคนในสังคมผู้มีอำนาจวาสนาได้เป็นใหญ่ในการบริหารงาน มีตำแหน่งการงานสูงและมีทรัพย์สินมาก ซึ่งคนรวยก็จะรวยมาก มีความสุขสบายไม่ลำบาก แต่คนจนก็จนมาก จนไม่มีอะไรจะกิน มีความลำบากขาดแคลนอาหารและปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิต ทั้ง ๒ ข้อนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชน             

           พุทธทำนาย ข้อที่ ๒ ต้นไม้แรกรุ่นแต่มีหมากผล คือ ผู้หญิงจะมีระดูตั้งแต่ยังเด็ก  และมีความต้องการทางเพศมาก แต่งงานตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิง ข้อที่ ๓ แม่โคขอกินนมลูกโค คือ ลูกจะมีความกตัญญูกตเวทีน้อยลง เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าหาเลี้ยงตนไม่ได้ ก็จะค่อยง้อขอลูกกิน  ข้อที่ ๖ สุนัขถ่ายลงในถาดทองคำ คือ ผู้หญิงสูงศักดิ์จะได้สามีตระกูลต่ำ ที่มีเงินและอำนาจ    ข้อที่ ๗ ฟั่นเชือกหนังให้สุนัขแทะกิน คือ ภรรยาจะตั้งตัวเป็นใหญ่ จะใช้มารยาสาไถยทำให้สามีหลงใหล และจะนอกใจสามี ข้อที่ ๑๐ หุงข้าวสุก ๆ ดิบ ๆ แฉะ ๆ ปนกัน คือ ผู้คนที่อยู่ร่วมกัน  ในสังคม จะแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าไม่มีความสามัคคีกัน ข้อที่ ๑๑ แก่นจันทน์แลกกับนมบูด คือ พุทธบริษัท ๔ จะเอาพระสัทธรรมไปเป็นสินค้าแรกเปลี่ยนเงินตรา ข้อที่ ๑๔ กบไล่กินงูใหญ่  คือ สังคมจะกลับกันตาลปัตร ผู้หญิงจะมีอำนาจความเป็นใหญ่เหนือกว่าผู้ชาย ทั้ง ๖ ข้อนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕