หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสมคิด รกฺขิตจิตฺโต (สู่พิภักดิ์)
 
เข้าชม : ๒๕๐ ครั้ง
การศึกษาการบรรลุธรรมของพระกุมารกัสสปเถระ
ชื่อผู้วิจัย : พระสมคิด รกฺขิตจิตฺโต (สู่พิภักดิ์) ข้อมูลวันที่ : ๒๐/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(วิปัสนาภาวนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร
  เวทย์ บรรณกรกุล
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2558
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

 

 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการดังต่อไปนี้ ๑) เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาประวัติและการสั่งสมบารมีของพระกุมารกัสสปเถระ ๓) เพื่อศึกษา วิธีปฏิบัติที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการบรรลุธรรมของพระกุมารกัสสปเถระการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผลการวิจัยพบว่า

 

 

 

๑.  การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาปัญญาตามหลักการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจสี่  คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตามลำดับสภาวแห่งจิตที่เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน ผู้มีสภาวจิตเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้นั้น เรียกว่า พระอริยบุคคล เริ่มตั้งแต่พระโสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี จนถึงพระอรหันต์

 

 

๒.  พระกุมารกัสสป เป็นพระมหาเถระหนึ่ง ในอสีติมหาสาวก ท่านมีชาติกำเนิด เกิดในวรรณะไวศยะ คลอดในขณะที่มารดาเป็นภิกษุณี เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ท่านแล้วไม่ทราบ ได้ออกบวช จนเมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้นจึงได้ทราบ และได้คลอดท่านในสำนักภิกษุณี จนเติบโตอยู่ในสำนักภิกษุณี วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จผ่านมา จึงรับสั่งให้ขอท่านไปเลี้ยง ในฐานะพระโอรสของพระองค์และทรงตั้งชื่อให้ว่า "กัสสป" ต่อมามีผู้เรียกท่านว่า "กุมารกัสสป" ท่านออกบวชเนื่องจาก ท่านเกิดความสลดใจในชีวิตของตนเองเมื่อได้ทราบความจริงว่า ท่านไม่ใช่โอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างที่เข้าใจมาแต่แรก แท้จริงแล้วเป็นลูกของภิกษุณี จึงทูลขอพระราชานุญาตพระเจ้า ปเสนทิโกศลออกบวช พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทัดทาน แต่เมื่อทรงเห็นว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนความตั้งใจของท่านได้ จึงทรงอนุญาตและเนื่องจากท่านมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงให้บวชเป็นสามเณรก่อน

 

๓. ท่านบรรลุธรรมได้จากการที่สหายของท่านเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาส เห็นท่านลำบากในการเจริญวิปัสสนา จึงผูกปัญหา ๑๕ ข้อ แล้วบอกว่า นอกจากพระพุทธเจ้า ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้ รุ่งขึ้นท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามปัญหาเหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแก้ให้ท่านจนถึงพระอรหันต์ พระเถระเรียนเองตามที่พระพุทธเจ้าตรัส เข้าไปยังป่าอัมพวันและเจริญวิปัสสนาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ที่จัดว่าเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕