หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระบุญเรือง โชติญาโณ (บุตรวงษ์)
 
เข้าชม : ๑๙๗ ครั้ง
การศึกษาเปรียบเทียบบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก
ชื่อผู้วิจัย : พระบุญเรือง โชติญาโณ (บุตรวงษ์) ข้อมูลวันที่ : ๐๑/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม
  ณัทธีร์ ศรีดี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาเรื่องบุญในศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก  และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกโดยทำการศึกษาในเชิงเอกสารจากนั้นนำข้อมูลมา ที่ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์และตรวจตราโดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผลการวิจัยพบว่า

บุญเป็นหลักคำสอนที่สำคัญและทำให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยหลักการไม่เบียดเบียนในชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งเน้นให้เกิดความสงบและความพอดีในชีวิต บุญมีความสำคัญที่ทำให้ศาสนิกได้ลดละ กิเลสและสิ่งเศร้าหมองต่าง ๆ ทำให้มีการพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้น บุญเป็นชื่อของความดี วิธีทำความดี อันก่อให้เกิด การประพฤติดีและปฏิบัติชอบ ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติและปัญญาอันนำมาซึ่งความสุขและความเจริญมาสู่ชีวิตในโลกปัจจุบัน วิธีการทำบุญ มี ๓ วิธี คือ การบริจาคทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา อานิสงส์ของบุญทำให้เป็นคนที่อารมณ์เยือกเย็น ประกอบด้วยเหตุผล เป็นคนที่น่าเคารพ น่ายกย่อง มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ชื่นชมและยินดีต่อผู้ที่ได้พบเห็น หรือผู้ที่ได้สนทนาด้วย เป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุดตามความชื่อของศาสนา คือ นิพพาน

บุญในศาสนาคริสต์ คือ การปฏิบัติด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุด บุญมีความสำคัญทำให้ศาสนิกได้เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าซึ่งก็คืออาณาจักรแห่งความดีในจิตใจ บุญช่วยส่งเสริมให้ศาสนิกมีความรักในพระเจ้าและพระเจ้าทรงมอบความรักนั้นให้แก่มนุษย์ ด้วยความรักอย่างจริงใจ ไม่โอ้อวด ทำให้มนุษย์เกิดสติ ปัญญาห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย สามารถดำรงชีวิตบนโลกปัจจุบันด้วยความสุข มีความพอเพียงในรายได้ วิธีการทำบุญมี ๓ วิธี คือ การให้ทาน ศีลศักดิ์สิทธิ์ การภาวนาอานิสงส์ของบุญทำให้เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงในอารมณ์ มีความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุดตามความเชื่อของศาสนาคือการอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร

จากการเปรียบเทียบ พบว่า บุญในพระพุทธศาสนาและบุญในศาสนาคริสต์มีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางเดียวกัน คือ เพื่อให้ศาสนิกได้ลดละ กิเลส และสิ่งเศร้าหมองต่าง ๆ ที่อยู่ในจิตใจ ให้มีการพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้น ให้ศาสนิกได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอเพื่อสั่งสมบุญและให้เกิดสติ,ปัญญารู้เท่าทันเพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้ผลจากการทำบุญให้ผู้ที่ประพฤติดีและปฏิบัติชอบ มีวิธีการทำบุญที่เหมาะสมกับฐานะและสภาพความเป็นอยู่ ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือ มีทัศนคติเข้าใจบุญไปในทางที่ผิด

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕