หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ สาระเจริญ)
 
เข้าชม : ๑๖๕ ครั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจื๊อ
ชื่อผู้วิจัย : พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ สาระเจริญ) ข้อมูลวันที่ : ๐๑/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี
  แสวง นิลนามะ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาวิธีการสอนของพุทธเจ้า  ๒) เพื่อศึกษาวิธีการสอนของขงจื๊อและ ๓) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนของพระพุทธเจ้ากับขงจื๊อโดยงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโดยอาศัยข้อมูลทางเอกสารเป็นสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า  หลักการสอนของพระพุทธเจ้า ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น  พึงตั้งธรรม    อย่างไว้ในใจ  คือ  .  เราจักกล่าวไปตามลำดับ๒.  เราจักกล่าวยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ๓.  เราจักแสดงด้วยอาศัยความเมตตา ๔. เราจักแสดงโดยไม่เห็นแก่อามิส ๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและคนอื่น สอนตามสติปัญญาของผู้ฟัง ด้วยวิธีแบบสากัจฉา หรือแบบสนทนา ทรงใช้กับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธา  แบบบรรยาย  ทรงใช้แสดงธรรมประจำวัน แบบตอบปัญหา  มีทั้งผู้สงสัยในข้อธรรม  ถามเพราะต้องการรู้คำสอน  ถามเพื่อเทียบเคียงกับคำสอนในลัทธิของตน และแบบวางกฎข้อบังคับ  

หลักการสอนของศาสนาขงจื๊อมีหลากหลายวิธี  แต่ละวิธีนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  เพราะขงจื๊อให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น  และใช้หลักธรรมและวิธีสอนได้อย่างเหมาะสม   ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์พบว่า  วิธีการสอนของขงจื๊อ สรุปได้    วิธี วิธีสอนโดยใช้ตัวอย่าง เป็นแบบสนทนา วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หรือ แบบบรรยาย  แบบถาม-ตอบปัญหา วิธีสอนโดยใช้การทดลองหรือแบบเปรียบเทียบ

แม้ทั้ง ๒ ศาสนาจะมีวิธีสอนต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้งสองก็ถือผู้ที่ถูกสอนเป็นศูนย์กลางและสอนตามจริตของผู้ฟัง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕