หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Ven. Ngoc Thai (Kim)
 
เข้าชม : ๑๗๔ ครั้ง
การศึกษาเปรียบเทียบความสำคัญของน้ำในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : Ven. Ngoc Thai (Kim) ข้อมูลวันที่ : ๐๑/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์
  แสวง นิลนามะ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  (๑) เพื่อศึกษาความสำคัญของน้ำในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาความสำคัญของน้ำในพิธีกรรมทางคริสตศาสนา (๓) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำคัญของน้ำในพิธีกรรมทางพุทธศาสนากับคริสตศาสนา  การศึกษาเป็นเชิงเอกสาร

พุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่าน้ำมีความสำคัญในการดำรงชีวิตและการรักษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาและความเชื่อในพิธีกรรมประเพณี ถือว่าเป็นกิจกรรมซึ่งถูกปฏิบัติต่อเนื่องกันมา และเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคม (๑) น้ำเป็นสิ่งที่สานให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคี ซึ่งจะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ครบห้าพันปี (๒) น้ำเป็นสิ่งที่ช่วยให้ศาสนิกชนที่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติต่อไป (๓) น้ำเปรียบเสมือนชาวไร่ชาวนาที่ทำการเพาะปลูกพืชโดยปราศจากน้ำไม่ได้ ดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต และ (๔) น้ำไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็สามารถจะกลมกลืนกันได้ ดังนั้น คนเราต้องรู้จักปรับตัวให้เหมาะกับที่อยู่และสิ่งแวดล้อม เปรียบเกี่ยวกับคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักอดทนต่อความทุกข์ และในด้านปัญญาตามความเป็นจริง 

ส่วนในคริสต์ศาสนา น้ำในพิธีกรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์ ตามความคิดเห็นของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับโลก น้ำเป็นสิ่งเพื่อรับใช้พระวิญญาณพระเจ้า ซึ่งบันดาลให้ชีวิตมีความสุข น้ำจึงเป็นสัญลักษณ์กับชีวิตและความตาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕