หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ เขมาสโย (จันทร์คำลอย))
 
เข้าชม : ๒๕๐ ครั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพในทัศนะของพุทธทาสภิกขุกับซัยยิด กุฏุบ
ชื่อผู้วิจัย : พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ เขมาสโย (จันทร์คำลอย)) ข้อมูลวันที่ : ๐๑/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
  อธิเทพ ผาทา
  แสวง นิลนามะ
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์การวิจัย  ๓ ประการ คือ   ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสันติภาพในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ   ๒)  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสันติภาพในทัศนะของซัยยิด กุฏุบ  และ ๓) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพในทัศนะของพุทธทาสภิกขุกับซัยยิด กุฏุบ 

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นเรื่องความหมายสันติภาพนั้น  ท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้แนวคิดเรื่องสันติภาพแบ่งระดับเป็นสันติภาพระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับโลก   โดยท่านสอนย้ำว่าสันติภาพจะเกิดมีขึ้นมาได้จริงด้วยการส่งเสริมศีลธรรมทางศาสนาอย่างจริงจัง    ในขณะที่ท่านชัยยิต  กุฎุบ ได้ให้แนวคิดว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นมาได้จริงต้องเริ่มต้นจากที่ตัวบุคคลจะต้องมีสันติภาพ  มีความยุติธรรม และมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างจริงจัง

ในประเด็นด้านการเปรียบเทียบพบว่า ทั้งท่านพุทธทาสภิกขุ และท่านชัยยิต กุฎุบ ต่างพูดย้ำว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อสรรพชีวิตเหมือนกัน   ในด้านความแตกต่างนั้น  ท่านพุทธทาสภิกขุเน้นสันติภาพในแง่ความหมายแห่งสันติธรรม ขณะที่ท่านชัยยิต กุฎุบ ให้ความหมายสันติภาพตามแนวคิดของศาสนาอิสลาม ท่านพุทธทาสภิกขุย้ำว่าสันติภาพจะต้องเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ท่านชัยยิต กุฎุบ กล่าวว่าพระเจ้าจะช่วยนำพามนุษย์ไปสู่วิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติภาพได้โดยตรง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕