หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Ven. Obhāsa
 
เข้าชม : ๒๔๐ ครั้ง
An Analysis on the Meditation Techniques of Pā-Auk Sayādaw In The Light of Satipaṭṭhāna
ชื่อผู้วิจัย : Ven. Obhāsa ข้อมูลวันที่ : ๒๙/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Veerachart Nimanong
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2017
 
บทคัดย่อ

Abstract

This dissertation is entitled An Analysis of the Meditation Techniques of Pā-Auk Sayādaw In The Light of Satipaṭṭhāna.” The objectives of the study are: 1) To analytically study the concepts of Satipaṭṭhāna in the Pāli Canon and related other sources. 2) To analyze Satipaṭṭhāna meditation techniques and models according to the most Venerable Pā-Auk Sayādaw. 3) To analytically study the influence of vipassanā meditation techniques of the Venerable Pā-Auk Sayādaw to society.

The research methodology is documentary with participant observation and in-depth interviews. Data was collected on application of meditation skills following a structured progression based on the development of both tranquility and insight and factors that support meditation practice. It uses case studies from the main Pa-Auk meditation center. Moreover, the relevant sources of certain Buddhist texts, both the early Canonical texts and post Canonical literature have been accordingly examined.

The results of the study indicate how the general concept of Satipaṭṭhāna correlates to other sources appearing in Buddhist texts; either in the Buddhist Canonical texts or in the other Buddhist texts. These were analyzed for a better understanding in a systematic and academic way. The research studies in detail how practitioners’ meditation practice can be affected and provides an introduction to Theravada Buddhist teachings at the above named Pa-Auk Meditation Centers.

Those who follow the various practices associated with the meditation not only cultivated moral strength and selflessness, but also perform the highest service to their fellow human beings. They practice the meditation and gradually develop themselves through good external actions that become the foundations of inner development up until the attainment of the ultimate goal of life: Nibbāna. In the modern context the Centers are revitalizing the practice of meditation as a means of solving problems in family, school, society, and the world.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕