หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Bhikkhunī Nguyen Thi Be Loan (TN Hue Tinh)
 
เข้าชม : ๒๑๙ ครั้ง
The Status and Role of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in Social Development
ชื่อผู้วิจัย : Bhikkhunī Nguyen Thi Be Loan (TN Hue Tinh) ข้อมูลวันที่ : ๒๙/๐๕/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro
  Veerachart Nimannong
วันสำเร็จการศึกษา : 2017
 
บทคัดย่อ

Abstract

              This dissertation entitled “The status and role of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in Social Development” has three objectives: (1) to study the history of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha, (2) to study the status and role of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha and (3) to propose the working model of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in social development. This is a qualitative research study that was completed by studying documentaries and in-depth interview.

 

              In this research, the researcher found that the origin and history of Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha have been given notoriously. It shows the exact period that Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha was establishment and development. Moreover, the research has made statistics of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in each province clearer. Next, the research has also listed the duties and activities of Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha. The status and role of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha is to assert their position in every person’s mind. Finally, the working model of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha indicates their activities and contributions to the Buddhist Saṅgha and social welfare.   

 

                  Suggestions made from this study showed that the researcher should document the activities of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in a way that expresses the actual Buddhist practices in social life. Secondly, the structure activities support the domestic network of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha, which must be developed and used in social development. Thirdly, systematized the way the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha incorporated social development. Finally, the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha should corporate with Buddhist women, in the world, to develop Vietnam and world Buddhism.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕