หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พัชรี วิเศษรัมย์
 
เข้าชม : ๒๒๖ ครั้ง
การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : พัชรี วิเศษรัมย์ ข้อมูลวันที่ : ๐๒/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุนทรธรรมเมธี
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา     ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้หลักพรหมวิหารธรรมของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิจัยพบว่า

๑. พรหมวิหารธรรม คือ หลักธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสุข เนื่องด้วย คุณลักษณะของ ผู้มีพรหมวิหารธรรมที่ถูกต้องแท้จริง คือมีเมตตาที่ประกอบด้วย อุเบกขา มีกรุณาอันประกอบด้วยอุเบกขา มีมุทิตาที่ประกอบด้วยอุเบกขา และมีอุเบกขาที่พร้อมด้วย เมตตา กรุณา และมุทิตา

๒. สภาพปัญหา แยกประเด็นพิจารณาได้ (๑) ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) การจัดการสถานที่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการเรียนรู้ ภายในอาคารสะอาดน่าอยู่และน่าเรียนห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอในการจัดกิจกรรมแก่เด็ก และ (๓) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักพรหมวิหารธรรมของครู ผู้ดูแลเด็ก ประสบปัญหาน้อย แต่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุ่งสอนหลักวิชาการ ไม่เน้นหลักธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมอันดีแก่เด็ก

๓. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรม ประกอบด้วยแนวทาง (๑) แนวทางการส่งเสริมแนวทางส่งเสริมด้านบุคคล  (๒) แนวทางส่งเสริมคุณลักษณะด้านวิชาชีพและ (๓) การส่งเสริมด้านหลักพรหมวิหารธรรม

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕