หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ (ประกอบ จกฺกวโร/เกิดกาหลง)
 
เข้าชม : ๒๗๑ ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ของพรหมวิหาร ๔ กับการภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ (ประกอบ จกฺกวโร/เกิดกาหลง) ข้อมูลวันที่ : ๐๒/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พีรพงษ์ มาลา
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของพรหมวิหาร ๔ กับภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๑) เพื่อศึกษาพรหมวิหาร ๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและ พ.ร.บ.สงฆ์   ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพรหมวิหาร ๔ กับภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             ผลการวิจัยพบว่า

             พรหมวิหาร ๔ ประการ เป็นคุณธรรมของผู้นำที่ควรนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง ๔ คือ ๑) ยามที่ผู้ใต้ปกครองอยู่เป็นปกติ ผู้นำก็มีเมตตา ๒) ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้ปกครองของเราตกต่ำเดือดร้อน ผู้นำก็มีกรุณา ๓) ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้การปกครองมีความสุขความสำเร็จ ผู้นำก็มีมุทิตา ๔) ในสถานการณ์ที่ผู้ใต้ปกครองกระทำผิดหลักหรือละเมิดธรรม ผู้นำก็มีอุเบกขาก็คือรักษาความเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างจนเสียความเป็นธรรม

             เจ้าอาวาสวัด ต้องมีภาวะผู้นำ ซึ่งพิจารณาได้จากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับความเจริญทั้งกับเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ วัด พุทธศาสนิกชน สังคม และชุมชนนั้นๆ

             เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพรหมวิหาร ๔ กับภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสนั้น ปรากฏว่า เจ้าอาวาสในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร ๔ กับภาวะผู้นำของเจ้าอาวาส ในการบริหารงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ได้เป็นอย่างดี

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕