หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระกิตติธัช ถาวรธมฺโม (ดีสารี)
 
เข้าชม : ๒๘๓ ครั้ง
ศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในกัลยาณมิตตสูตร
ชื่อผู้วิจัย : พระกิตติธัช ถาวรธมฺโม (ดีสารี) ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๘/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(วิปัสนาภาวนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาชิต ฐานชิโต (โต้งกระโทก)
  สุเทพ พรมเลิศ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๔มีนาคม๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

 

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อศึกษาหลักธรรมในกัลยาณมิตตสูตร เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา และเพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในกัลยาณมิตตสูตรโดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวม สรุป วิเคราะห์ เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาพบว่า

กัลยาณมิตตสูตร เป็นพระสูตรที่พระธรรมสังคีติกาจารย์ รวบรวมร้อยกรองไว้ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ซึ่งเป็นสูตรที่จัดอยู่ในสุริยเปยยาลวรรค โดยมีหลักธรรมที่เป็นสาระสำคัญที่ทรงแสดงไว้ในกัลยาณมิตตสูตร คือ ทรงแสดงถึงการพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้หรือเป็นเหตุให้อริยมรรค มีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นแล้วมีความเจริญเหมือนกับความเป็นกัลยาณมิตตตา ซึ่งการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ถ้าผู้เจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้กำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด และยังพบว่าหลักธรรมในกัลยาณมิตตสูตร ได้แก่ กัลยาณมิตตา คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี

 

             หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา พบว่า วิปัสสนา หมายถึง การรู้แจ้ง การรู้วิเศษ หรือเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน การที่จะรู้แจ้งในวิปัสสนาเพื่อเป็นเหตุให้บรรลุธรรมในอริยสัจ ๔ ได้นั้นจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นเบื้องต้นรับคำสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยะสาวกทั้งหลายใน ๔ อสงไขยแสนกัปนี้และกัปอื่น ๆ ได้บรรลุความหมดจดจากกิเลสด้วยทางสายเดียว คือ สติปัฏฐาน ๔

 

             การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในกัลยาณมิตตสูตร พบว่า การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏในกัลยาณมิตตสูตร หลักธรรมที่สำคัญ คือ การอาศัยกัลยาณมิตรหรือการคบสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) เป็นบุพภาคนำไปสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยอาศัยหลักธรรมที่เป็นบาทฐานช่วยสนับสนุนให้บรรลุธรรม ได้แก่ สัมปทา วุฒิธรรม ไตรสิกขา เป็นต้น จะช่วยให้การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาบรรลุมรรค ผล นิพพาน.

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕