หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » มุกดา เตจ๊ะสา
 
เข้าชม : ๓๔๐ ครั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : มุกดา เตจ๊ะสา ข้อมูลวันที่ : ๑๙/๐๙/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บุศรา โพธิสุข
  นิกร ยาอินตา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ๒) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ๔) เพื่อนำหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบล          วังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๓,๒๕๑ คนทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเทียบตารางเครจซี่และมอร์แกน คือ ๓๔๘ คนและเก็บข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด ในส่วนของคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสอบถาม จากนั้นทำการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะจัดทำการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

 

ผลการวิจัยพบว่า

             . การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอ            เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.5๑)

             ๒. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบล           วังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตามการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ด้านอายุ วุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน อาชีพ และรายได้แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

   ๓. ผลศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สรุปได้ว่า สตรีบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญกับทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น เพราะตามขนบธรรมเนียมประเพณีชนบท สตรีมักจะถูกเลือกเป็นช้างเท้าหลังความคิดเห็นหรือการแสดงออกมักจะถูกบดบังตามความเชื่อที่สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง บางอย่างจะคิดว่าสตรีไม่สามารถทำได้ และบทบาทในด้านการเมืองในท้องถิ่นยังมีไม่มากเพราะการเลือกตั้งสตรีในความคิดของคนในชุมชนจะมองไม่เห็นความสำคัญของสตรี จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาการเลือกกลุ่มของผู้สมัครจะยึดติดกับกลุ่มของผู้นำในท้องที่เป็นผู้คัดเลือกหรือเสนอชื่อผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง คัดเลือกคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่สามารถมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นผู้ลงสมัคร สตรีควรมีความสนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น และกล้าแสดงออกให้เท่าเทียมกับสังคมเพศชายให้เป็นที่ยอมรับกับการเป็นผู้นำท้องถิ่น โดยนำทั้งข้อดีและข้อเสียมาปรับใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี       

   ๔. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังผาง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เน้น การเปิดโอกาสเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีสามารถเกิดขึ้นได้จากการให้โอกาสของทุกภาคส่วนของท้องถิ่นในการได้มีส่วนร่วม การทำงานต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ทำตามหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่ให้เกิดการบกพร่อง เกิดความชอบธรรมดำเนินการอย่างพร้อมเพียงมีความสามัคคีในกลุ่มการทำงาน ไม่แบ่งฝ่ายชาย  หญิง เพื่อประโยชน์ของสังคมชุมชน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕