หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » บัวผิน สิงห์แก้ว
 
เข้าชม : ๔๐๕ ครั้ง
แรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : บัวผิน สิงห์แก้ว ข้อมูลวันที่ : ๑๙/๐๙/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ศรีธน นันตาลิตน
  บุศรา โพธิสุข
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๒) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๔) เพื่อประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จำนวน ๖,๙๓๐  คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที และค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดวิเคราะห์ข้อมูลคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการจัดกล่มตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นทำการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มข้อมูล สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

 

ผลการวิจัยพบว่า

๑) ระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน     มีระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (=๓.๗๗) ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=๓.๖๐) ในด้านความรับผิดชอบ

๒) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตามการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเพศ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

๓) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนประกอบด้วยปัญหาเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนในเทศบาล และขาดความตระหนักปล่อยปละละเลย รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลมีพื้นที่จำกัดและไม่มีความเหมาะสม และงบประมาณจำนวนจำกัด ซึ่งเทศบาลควรจัดกิจกรรม และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดหางบประมาณและจัดหาสถานที่ทิ้งขยะแหล่งใหม่

๔) การนำหลักฆราวาสธรรมใช้แรงจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มการจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นสิ่งเร้าให้เกิดการจัดเก็บขยะขยะมูลฝอย ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านลักษณะนิสัย      มีความซื้อสัตย์ให้เป็นนิสัยและก่อให้เกิดความรับผิดชอบและข่มใจตัวเองของแต่ละคนให้รักสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงเป็นการให้ความร่วมมือทางอ้อมอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕