หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เพ็ญนภา ปาสายออ
 
เข้าชม : ๖๕๐ ครั้ง
การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อผู้วิจัย : เพ็ญนภา ปาสายออ ข้อมูลวันที่ : ๑๙/๐๙/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  นิกร ยาอินตา
  ไพเราะ สุวภาพ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 20 มีนาคม 2559
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ๔) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 335 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ       การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

    ๑. ระดับความระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.89) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลัก           ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  1).ด้านหลัก     นิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=3.79)  2) ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=3.66)  3) ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=3.65)  4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=3.73)  5) ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=4.36)  6) ด้านหลัก           ความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (=4.11)

 

 

             2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

 

             3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนพบว่า ด้านหลักนิติธรรม ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มีการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับความจำเป็นเร่งด่วน ด้านหลักคุณธรรม เกี่ยวกับควรจะมีการจัดอบรมด้านข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านหลักความโปร่งใส เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบควรและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ หลักการมีส่วนร่วม ควรจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านและแจ้งข่าวสารข้อมูลการให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ หลักความรับผิดชอบ ควรมีการเสริมสร้างจิตสำนึกในสิทธิ หน้าที่และยอมรับผลจากการกระทำของตนให้แก่บุคลากร หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าและอยากให้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

             4. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เน้นการตรากฎหมาย      กฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมนิยมยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับประชะชาชน การรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และการแก้ปัญหาร่วมกันของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณา ตระหนักในหน้าที่จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน บริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

             ดังนั้น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ด้าน อย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ราษฎรในพื้นที่และชุมชนควรกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร   ให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติมีกระบวนการตรวจสอบได้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร   ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ในโครงการต่างๆ และควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนหรือบุคลากรและประชาชนในตำบลก้อ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน หรือประชาชนในท้องถิ่น   มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่างๆในชุมชนเพิ่มขึ้น และรณรงค์ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกคน ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการประยุกต์ใช้ตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในองค์กรและชุมชน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕