หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม)
 
เข้าชม : ๔๔๓ ครั้ง
บทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม) ข้อมูลวันที่ : ๒๒/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีผลต่อประชาชน     ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖๒๔ รูป ทำการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๔๔ รูป ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t – test) และค่าเอฟ (F – test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova) เมื่อพบว่า มีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ในส่วนของคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้ทำการวิจัยจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique)

         ผลการวิจัย พบว่า

         ๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

         ๒. พระสงฆ์ที่มีอายุ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกัน สำหรับพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

          ๓. ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับพระสงฆ์ต่อบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ขาดแคลนวิทยากรที่มีความสามารถมานำกรอบรม ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ ขาดอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย และขาดการอบรมฝึกฝนทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ข้อเสนอแนะ คือ จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินการอบรม ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย และจัดฝึกอบรมทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ และสามเณร ทั้งนี้การสัมภาษณ์ทำให้รู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ควรมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเผยแผ่ให้แก่พระสงฆ์ และสามเณร การจัดกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง และเน้นไปที่การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้สำหรับการเผยแผ่ และควรจัดให้มีการแสดงธรรมตามโอกาส และสถานที่ต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งภายในวัด สถานศึกษา และสถาบันต่างๆ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕