หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ (ปัญญางาม)
 
เข้าชม : ๔๔๐ ครั้ง
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ (ปัญญางาม) ข้อมูลวันที่ : ๒๒/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  พัชราวลัย ศุภภะ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

         งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ และ พระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จำนวน ๑๔๐ รูป โดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกเอกสารทางวิชาการและงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พระธรรมทูต ในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

         ผลการวิจัยพบว่า

         ๑)  บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๖) เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า ด้านสันติสุข อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๙) รองลงมา ด้านกตัญญูกตเวทิตธรรม มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๕๐) และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๑๒ )

         ๒) ผลการเปรียบเทียบ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา,วุฒิการศึกษาสามัญ,วุฒิการศึกษานักธรรม, มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ประชาชนและสถานศึกษาต้องการให้พระธรรมทูตมาปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งในทางธรรมและทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมถึงการเป็นผู้นำในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ไฟป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังเป็นสร้างศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาศรัทธาให้มั่งคงถาวรสืบไป

         ข้อเสนอแนะในการทำงาน คือ ควรมีการประชุมวางแผนงาน จัดหาบุคคลกรหรือพระมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยทำงานด้านการเผยแผ่ ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ส่วนมากก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุพรรษามาก สภาพสังขารไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารการเดินทางยากลำบาก จากข้อเสนอแนะนี้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสืบต่อไป

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕