หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย)
 
เข้าชม : ๔๘๔ ครั้ง
การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหามานพ มาณโว (อาจน้อย) ข้อมูลวันที่ : ๒๒/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  อุบล วุฒิพรโสภณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษากับนักท่องเที่ยวที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๙๕ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ โดยวิธีการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแต่ต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยการกำหนดระดับสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และข้อคำถามปลายเปิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกันการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 

         ผลการวิจัยพบว่า

         ๑. นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน   

         ๒. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน และด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ จำนวนครั้งที่มาท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

         ๓. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การจัดการวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่า การจัดการศาสนสถาน มีแผนผังของวัดที่แสดงภายในวัดบอกสถานที่ไม่ชัดเจนไม่มีเจ้าหน้าที่ของวัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดและขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการเพิ่มรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นแรงจูงใจภายในวัด

         สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ทางวัดควรมีการจัดทำแผนผังในวัดให้บอกสถานที่ให้ชัดเจน ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว และติดตั้งป้ายประกาศกำหนดวันเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบกิจกรรมของวัดมากขึ้น

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕