หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูวิสิฐสรภาณ (กฤษณชัย สุชาโต)
 
เข้าชม : ๓๔๔ ครั้ง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูวิสิฐสรภาณ (กฤษณชัย สุชาโต) ข้อมูลวันที่ : ๒๒/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  สุทธญาณ์ โอบอ้อม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก (๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการรับฟังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๓๘๙ คน ใช้วิธีรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครือมือการวิจัยเชิงสำรวจเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๗ ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

 

         ผลการวิจัยพบว่า

 

         ๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้านผู้ส่ง (Source) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Message) และด้านผู้รับ (Receiver) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านช่องทางในการส่ง (Channel) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

         ๒. ผลการเปรียบเทียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ส่วนประชาชนที่มีอายุ และรายการที่ชอบต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓. การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนวัดเนินมะคึกวนาราม ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า ผู้ส่งไม่เข้าใจศัพท์ทางพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ในชุมชน ผู้ส่งสารหา ขาดการหาข้อธรรมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้าสถานการสังคมปัจจุบัน ขาดผู้จัดรายการที่หลากหลายแนว เช่นผู้จัดที่ให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผู้จัดรายการที่ให้ความรู้กับผู้ใหญ่ ขาดความต่อเนื่องของเนื้อในการให้ข้อมูลข่าวสาร ขาดเนื้อหาที่ทันสมัย และเข้ากับสังคมปัจจุบัน ขาดเนื้อหาที่สร้างความจูงใจ การใช้วิธีการสนทนา ขาดช่องทางการส่งสารยังไม่ทันสมัยไม่ครอบคุม การส่งสัญญาณขาดๆ หายๆ บางครั้งฟังไม่ชัด ขาดความหลากหลายในการรับฟัง ขาดช่วงเวลาในการรับฟังรายการดีๆ ให้ต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจคำศัพท์บางคำทางศาสนา การเปิดเพลง หรือดนตรีในการขั้นรายการน้อยไป ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรเปิดโอกาสหรือให้มีเวลาได้สอบถามในช่วงท้ายรายการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ควรให้ผู้จัดรายการหาข้อมูลสังคมปัจจุบันและนำธรรมะที่เหมาะสมมาสอนควบคู่จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ควรหาผู้จัดรายการเพิ่มจะได้ฟังหลากหลายแบบและให้เหมาะแก่ผู้ฟังแต่ละวัย ควรใช้บทวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ควรหาเนื้อหาที่มีต่อเนื่องจนจบจะได้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่นถ้าเป็นเทศน์อานิสงค์ศีลก็ให้ครบทั้งห้าข้อไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น ควรติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมแล้วนำธรรมะมาแทรกสอนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ควรจัดหาอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณให้ได้มาตรฐาน ควรมีการจัดทำวิทยุออนไลน์เพื่อจะได้ฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ต ควรมีการบันทึกรายการไว้เพื่อสามารถรับชมย้อนหลัง ควรจัดทำการบันทึกรายการไว้เพื่อนำมาฟังย้อนหลัง ควรเปิดเพลงหรือดนตรีธรรมะเพิ่มขึ้นจะได้ทำให้น่าฟังและผ่อนคลาย และควรจัดรายการประยุกต์เอาธรรมะมาสอนเยาวชนให้ทันกับเยาวชนสมัยแห่งโลกออนไลน์หรือหาเยาวชนจิตอาสามาจัดรายการเพื่อจะได้เกิดแรงจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนฟังรายการ

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕