หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส (ปิติสิทธิตระกูล)
 
เข้าชม : ๔๖๘ ครั้ง
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส (ปิติสิทธิตระกูล) ข้อมูลวันที่ : ๒๒/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ
  ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๒) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๓๙๗ คน ใช้วิธีรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจจากแบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๗ รูป/คน เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

 

         ผลการวิจัยพบว่า

         ๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๐๑) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด และด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

         ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓. การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยกับสถานีตำรวจภูธรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ขาดการให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห็นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด ขาดงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง ขาดการเสริมกิจกรรมยามว่าง โดยการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ขาดความสามัคคีในชุมชนที่จะช่วยให้ปราบปรามยาเสพติดหมดไป ขาดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดระบบการพิจารณาความดีความชอบสำหรับผู้ที่มีผลงานการจับกุม เจ้าหน้าที่บางท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ขาดความร่วมมือจากผู้ที่จะเข้ารับการบำบัดภายในวัด ขาดทำลายสภาพแวดล้อมในหมูบ้านที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก และขาดการชักชวน แนะนำ ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาละเว้นเลิกจากยาเสพติดให้โทษ ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห็นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด ควรจัดหางบประมาณในการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง ควรหากิจกรรมยามว่าง โดยการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเอาชนะยาเสพติดให้ครบวงจร ควรเสนอความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให้ด้วย มีการยกย่อง ชมเชยตำรวจที่มีผลงานดีเด่น ให้รางวัลอย่างมีเกียรติ และควรออกกฎหมายอย่างรุนแรงไว้เพื่อปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ทำผิด ควรตั้งกฎสำหรับผู้ที่จะเข้ามาบำบัดภายในวัดให้ชัดเจน ควรทำลายสภาพแวดล้อมในหมูบ้านที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก และควรมีการชักชวน แนะนำ ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาละเว้นเลิกจากยาเสพติดให้โทษ

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕