หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ (สมบัติ กนฺตธมฺโม) กุศลรัตน์
 
เข้าชม : ๕๕๗ ครั้ง
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ (สมบัติ กนฺตธมฺโม) กุศลรัตน์ ข้อมูลวันที่ : ๒๔/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีผลต่อนักเรียน ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๐๕ คน ทำการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐๑ รูป ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t – test) และค่าเอฟ (F – test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Anova) เมื่อพบว่า มีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ในส่วนของคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้ทำการวิจัยจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique)

         ผลการวิจัย พบว่า

         ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๓)

         ๒. นักเรียนที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓. ปัญหาอุปสรรค บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การสอนแต่เรื่องเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมไม่มีความแปลกใหม่ ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนไม่กล้าที่จะคุยกับพระสงฆ์ ไม่กล้าเสนอความคิดเห็น และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรเตรียมการสอนให้มีความหลากหลาย ควรจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และมีความหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเวลาเรียน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ทำให้ได้รู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสอนศีลธรรม คือ พระสอนศีลธรรมควรมีความประพฤติที่ดีน่าเลื่อมใส ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาด้านจิตใจอย่างสม่ำเสมอ และควรอบรมสั่งสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรมจริยธรรม นอกจากจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนด้วย

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕