หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม (นาคทอง)
 
เข้าชม : ๔๐๙ ครั้ง
บทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม (นาคทอง) ข้อมูลวันที่ : ๒๔/๑๑/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโญ
  ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

         สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เยาวชนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๕๔ คน ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

         ผลการวิจัยพบว่า

         ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของวัดในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๑ ) และเมื่อจำแนกรายเป็นด้าน แล้วพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๗ ) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๑ ) และที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านความสร้างความเลื่อมใสศรัทธา มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๑๗ )

         ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางครอบครัว ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓. ปัญหา อุปสรรค นักเรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมที่ถูกต้อง และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง ความกตัญญูกตเวทีแก่เยาวชน ส่งเสริมให้เป็นคนมีสติรู้จักการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา และควรให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของวัดที่มีต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแก่เยาวชน ในอำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  คือ วัดควรส่งเสริมด้านกตัญญูกตเวที ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนได้รับรู้ โดยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงและเห็นรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมได้ชัดเจนขึ้น

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕