หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสุเมธ สุเมโธ (จันทร์คณาโชค)
 
เข้าชม : ๖๒๗ ครั้ง
ทักษะการบริการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม(สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อผู้วิจัย : พระสุเมธ สุเมโธ (จันทร์คณาโชค) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๑๒/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ
  สุทธญาณ์ โอบอ้อม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาทักษะการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารการศึกษาของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในทักษะการบริหารการศึกษาของเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่าง ๓๖๓ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) มีความแตกต่างกัน จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๗ รูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

         ผลการวิจัยพบว่า

         ๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ และด้านที่มีความเห็นต่ำที่สุด คือ ทักษะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๘

         ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อทักษะการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา การศึกษาทางธรรม การศึกษาเปรียญธรรม การศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

         ๓. การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของ  เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าอาวาสที่มีอายุมาก ไม่สามารถใช้สื่อ     และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ เจ้าอาวาสบางรูปยึดติดในยศ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ ทำให้ไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีการกำหนดนโยบายการศึกษา และเจ้าอาวาสบางรูปสอนเหมือนเทศนา ทำให้ไม่เข้าใจในการเรียน จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เจ้าอาวาสที่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม สมควรได้รับการประชุมงาน วางแผนงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพได้มากและดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕