หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ชนม์หฤษฎ์ ศรีสิมารัตน์
 
เข้าชม : ๓๔๕ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์การอยู่ในปฏิรูปเทสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : ชนม์หฤษฎ์ ศรีสิมารัตน์ ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง)
  สมิทธิพล เนตรนิมิตร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         

          การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การอยู่ในปฏิรูปเทสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อการศึกษาการอยู่ในปฏิรูปเทสที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการอยู่ในปฏิรูปเทส (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอยู่ในปฏิรูปเทสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

          ผลการวิจัย พบว่า ความหมายของปฏิรูปเทสที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น หมายถึง ถิ่นที่เหมาะสม เป็นสถานที่อันควรเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการเอื้ออำนวยประโยชน์ในการได้พักอาศัยและยังกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จได้โดยสะดวก ทั้งยังเป็นสถานที่      ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นถิ่นที่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ให้แก่ผู้ที่ได้อยู่ในปฏิรูปเทสนั่นเอง

          หลักธรรมที่ส่งเสริมเพื่อการประกอบคุณงามความดีให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต อันได้แก่ หลักจักกสูตร หลักมงคลสูตร หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ และมรรค ๘

          การวิเคราะห์การอยู่ในปฏิรูปเทสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรว่า พบว่า เมื่อบุคคลได้เลือกที่อยู่ที่อาศัยอันเหมาะสมแก่ตนแล้ว พร้อมทั้งได้พบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อนำมายึดถือประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมในการประกอบคุณงามความดี ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต บุคคลนั้น ๆ ก็ต้องเร่งพัฒนาพฤติกรรมของตนทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ รู้จักแยกแยะสภาวะความเป็นเหตุ เป็นผลด้วยสติ ด้วยปัญญา เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ให้คู่ควรกับปฏิรูปเทสที่ตนได้อาศัยอยู่นั้นเอง

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕