หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระถนอม รตนวณฺโณ (คณาวัน)
 
เข้าชม : ๓๐๐ ครั้ง
หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน
ชื่อผู้วิจัย : พระถนอม รตนวณฺโณ (คณาวัน) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์
  สิปป์มงคล ป้องภา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

                 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องหลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก        และ ๓) เพื่อประยุกต์หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมไทยปัจจุบัน

                 ผลการวิจัยพบว่า สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก คือ ภูมิเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดีมี ๓ คือ มนุษยโลก สวรรค์ และพรหมโลกเป็นสถานที่รองรับชีวิตของมนุษย์หลังความตายสุคติแต่ละลำดับชั้นนั้นมีความประณีตที่แตกต่างกันไปตามลำดับชั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังสารวัฏ เป็นเรื่องของกรรมและวิบากกรรม

                 หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มีแนวทางการดำเนินชีวิต ๒ อย่างคือ การดำเนินชีวิตของบรรพชิตและฆราวาส โดยมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตสู่สุคติ คือ การรักษาศีล การปฏิสันถาร หลักอนุปุพพิกถา การดูแลมารดาบิดา และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนประโยชน์ของการดำเนินชีวิตสู่สุคติมี ๓ อย่าง คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์เบื้องหน้า และประโยชน์สูงสุด

                 ส่วนประยุกต์หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมไทยปัจจุบันมี ๓ อย่างคือ การประยุกต์หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติระดับมนุษยโลก การประยุกต์หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติระดับสวรรค์ และ การประยุกต์หลักการดำเนินชีวิตสู่สุคติระดับพรหมโลก

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕