หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระชาญชนก ยโสธโร
 
เข้าชม : ๔๕๓ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตร
ชื่อผู้วิจัย : พระชาญชนก ยโสธโร ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตร” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาและหลักการสำคัญของอนัตตลักขณสูตร ๒) เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตร ๓) เพื่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรกับการดำเนินชีวิต การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากข้อมูลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา อนุฏีกา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

             ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

             การศึกษาหลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรพบว่าอนัตตลักขณสูตรเป็นพระธรรมเทศนาสัมพันธ์กับปฐมเทศนาเป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสแสดงโดยมากเป็นพระสูตรที่ทำให้เกิดปัญญาพิจารณารูปนามโดยไตรลักษณ์ เกิดความรู้แจ้งซึ่งรูปและนามเป็นหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ ได้แก่ มรรค ผล นิพพาน

             การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของหลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรกับหลักธรรมอื่น เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการออกจากทุกข์ ได้แก่ ความหลุดพ้นจากขันธ์ ๕ การดับขันธ์ ๕ ด้วยปัญญารู้แจ้งในรูปและนาม รู้แจ้งซึ่งอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา และกำจัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ       รูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา ได้บรรลุพระอรหัตตผล ดับขันธ์เข้าพระนิพพาน  

             การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรสามารถนำหลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขด้านจิตใจ ช่วยขจัดกิเลสเศร้าหมองซึ่งเป็นเหตุของการประกอบทุจริต ๓ อย่าง โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางเข้าใจถึงสภาวะจิตของตน

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕