หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สมเจตน์ สิงคารวานิช
 
เข้าชม : ๓๒๒ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังในศาลาจุนโท วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม
ชื่อผู้วิจัย : สมเจตน์ สิงคารวานิช ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
  อรชร ไกรจักร์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ตุลาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีความเกี่ยวข้องในการทำงานจิตรกรรมฝาผนังในศาลาจุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามโดยมีวัตถุประสงค์  ๑) ศึกษาหลักพุทธธรรมกับศิลปะกรรมในพระพุทธศาสนา  ๒) ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในศาลาจุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ๓) วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่สัมพันธ์กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  

            ผลการวิจัยพบว่า  ๑) จิตรกรรมฝาผนังในศาลาจุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ได้นำหลักพุทธธรรมกับศิลปะกรรมในพระพุทธศาสนา ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้า เพื่อเชิดชูและจรรโลงพระพุทธศาสนา ศาสนาสถาน ให้ดูงดงาม มีคุณค่าน่าสนใจ  ๒) จิตรกรรมฝาผนังมุ่งเน้นการวาดภาพจูงใจ ให้ผู้ชมสนใจภาพพุทธศิลปะควบคู่ไปกับพระธรรมคำสอน เมื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในศาลาจุนโท         ๓) จิตรกรรมฝาผนังแต่ละภาพ ใช้หลักพุทธธรรมแฝงอยู่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เมื่อกระทำความดี ผลของกรรมนั้นก็จะได้ไปเสวยสุขบนสวรรค์ และแสดงภาพกลุ่มมนุษย์ที่ก่อกรรมทำเข็ญก็จะไปทนทุกข์ทรมารในขุมนรก การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ใช้รูปแบบศิลปะพุทธวัชรยาน กล่าวโดยรวมวิเคราะห์จากองค์ประกอบโครงเรื่องเป็นไตรภูมิแบบเถรวาทเป็นหลัก คณะศิลปินมุ่งเน้นวาดภาพตัวละครในพุทธวัชรยานเพื่อประกอบเรื่องให้กลมกลืนระหว่างเถรวาทกับมหายาน โดยใช้จิตรกรชาวเนปาล เนื้อหาทั้งหมดเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นการออกจากวงจรของความทุกข์

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕