หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » มณีรัตน์ หาพุฒพงษ์
 
เข้าชม : ๒๙๗ ครั้ง
ศึกษาแนวทางการยับยั้งความโกรธเชิงพุทธบูรณาการ
ชื่อผู้วิจัย : มณีรัตน์ หาพุฒพงษ์ ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
  สมิทธิพล เนตรนิมิตร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาแนวทางการยับยั้งความโกรธเชิงพุทธบูรณาการ” มีวัตถุประสงค์ ๓ อย่าง คือ ๑) ศึกษาความโกรธในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) ศึกษาพุทธวิธียับยั้งความโกรธในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ ๓) ศึกษาแนวทางการยับยั้งความโกรธเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

             จากการศึกษาพบว่า ความโกรธเป็นสภาวะที่เกิดได้จากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งจัดว่าเป็นสภาวะของใจที่ประทุษร้ายต่อผู้อื่นมี ๒ ลักษณะ คือ ๑. ความโกรธที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีใครเป็นผู้ชี้นำหรือชักชวนให้ความโกรธเกิดขึ้นเรียกว่าอสังขาริกจิต ๒. ความโกรธที่มีคนชี้นำชักชวนให้เกิดความโกรธเรียกว่าสสังขาริกจิต ความโกรธเป็นรากเหง้าของการดุด่าว่าร้าย ทะเลาะ เบียดเบียน อาฆาตและเข่นฆ่า ก่อให้เกิดการทำร้ายล้าง

             พุทธวิธียับยั้งความโกรธจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือ ๑. การพูดจาด้วยจิตเมตตา
. การทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ๓. ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศ ๔. ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำ ๕. ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว ๖. ทำใจให้มีความอดทน อดกลั้น

             แนวทางการยับยั้งความโกรธเชิงพุทธบูรณาการ ผลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วไปสรุปได้ ๖ แนวทาง คือ ๑. การยับยั้งความโกรธด้วยการนับตัวเลข ๑ - ๑๐  ๒.การยับยั้งความโกรธด้วยการเจริญภาวนาโดยการรู้เท่าทันความโกรธ ๓. การยับยั้งความโกรธด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ การเดินชมสิ่งแวดล้อม ๔. การยับยั้งความโกรธด้วยพรหมวิหารธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๕. การยับยั้งความโกรธด้วยการระลึกข้อธรรม การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ๖. การยับยั้งความโกรธด้วยสติรู้เท่าทัน ใน ๖ แนวทางนี้แนวทางที่ ๑ คือการยับยั้งความโกรธด้วยการนับเลขนั้นนับว่าเป็นแนวทางที่นักวิชาการทางด้านศาสนาและประชาชนทั่วไปนิยมใช้มากที่สุด เพราะช่วงที่นับเลขนั้นจะช่วยบรรเทาให้ความโกรธคลายลงและสติ ความรู้สึกผิดชอบก็จะตามมาทัน

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕