หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สัมพันธ์ ดวงเพ็ชร
 
เข้าชม : ๒๘๙ ครั้ง
การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสังคมไทย ตามหลักสัปปุริสธรรม
ชื่อผู้วิจัย : สัมพันธ์ ดวงเพ็ชร ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง)
  สมิทธิพล เนตรนิมิตร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ “การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสังคมไทยตามหลักสัปปุริสธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในสังคมไทยปัจจุบัน

(๒) เพื่อศึกษาหลักสัปปุริสธรรมสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (๓) เพื่อวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามหลักสัปปุริสธรรม โดยเป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงพรรณนา ดังนี้

                การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทุกภาคส่วน สถิติของการใช้ไฟฟ้าของไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีปัจจัยหลักคือ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การส่งออก การจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศที่มีการขยายตัวดีมาก และการเพิ่มของประชากร จากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากและฟุ่มเฟือย หากในอนาคตไม่ดำเนินการให้มีการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาการเกิดวิกฤตการณ์ทางพลังงานอย่างแน่นอน        ทั้งนี้จึงมีมาตรการบังคับประหยัดพลังงานนี้เป็นโครงการปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

              หลักสัปปุริสธรรมสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า หลักสัปปุริสธรรม ธรรม ๗ ประการ ประกอบด้วย  ๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคลัญญุญา รู้จักบุคคล  เป็นธรรมของคนดี มีคุณสมบัติความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีการดำเนินชีวิตอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักความพอประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ตามหลักเศรษฐกิจแบบพุทธ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงนำมาเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ใช้ในการพัฒนาชีวิต อยู่อย่างเรียบง่าย    ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ใช้ให้รู้คุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

              การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องมีความตระหนักรู้ ปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดความสะดวกสบายให้น้อยลง การจำกัดการใช้ ตัวอย่างเช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิที่เย็นพอเหมาะกับร่างกาย การเปิดไฟฟ้าให้แสงสว่างพอดีกับความต้องการของสายตา ปิดไฟที่ไม่จำเป็น รู้จักใช้ ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของตนและส่วนรวม เป็นต้น เป็นการใช้อย่างมีประโยชน์ และใช้อย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ในอนาคตได้นานขึ้น ช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕