หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาสำเริง ขนฺติสาโร (ทรัพย์สิงห์เรือง)
 
เข้าชม : ๓๘๕ ครั้ง
การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนไทย
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาสำเริง ขนฺติสาโร (ทรัพย์สิงห์เรือง) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง)
  สมิทธิพล เนตรนิมิตร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนไทย ๒) เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ ๔ กับการแก้ปัญหา ๓) เพื่อประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและหลักธรรมคำสอนตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นแนวทางในศึกษาการประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนไทย

ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่วัยรุ่นติดการพนันได้ง่ายมี ดังนี้ ๑) สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างง่ายดาย ๒. เพื่อนแนะนำให้เล่น และวัยรุ่นมีแนวคิดลองเล่นดูดีกว่าร้อนเงิน หรือ มีความต้องการวัตถุตามสมัยนิยมสูง ๓. ปัญหาครอบครัวเกิดจากการที่ต้องการประชดพ่อแม่ หนีออกนอกบ้านและหาเงินใช้เอง บางคนหาทางออกด้วยการไปเล่นพนันทำให้ติดหนี้ 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ในการแก้ปัญหา กล่าวคือ ทุกข์ คือ การกำหนดให้รู้จักสภาพปัญหา หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ อันเนื่องมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก สมุทัย คือ การกำหนดเหตุแห่งทุกข์เพื่อกำจัด นิโรธ คือ การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ต้องมีการกำหนดว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร มรรค คือ การกำหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหา

การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนไทย ปฏิบัติดังนี้ผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตรธิดาอย่างใกล้ชิดและดูแลเอาใจใส่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ไม่เล่นการพนัน นำหลักอริยสัจ ๔ มาอบรมสั่งสอนให้รู้ซึ้งถึงปัญหาที่เกิดในครอบครัว และให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งสอนให้รู้จักวิเคราะห์ ความผิดชอบชั่วดี ครู อาจารย์ในการแนะนำเยาวชน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ โดยการจัดทำโครงการแนะแนว โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ พระสงฆ์และครูสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนยังสามารถช่วยชี้แนะเยาวชน อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ ดังนั้นจึงจะสามารถแก้ปัญหาให้เยาวชนได้โดยมีส่วนร่วมในการจัดค่ายคุณธรรมและมีชั่วโมงสอนจริยธรรมในโรงเรียน

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕