หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอานัน จนฺทธมฺโม (จันทวงศ์)
 
เข้าชม : ๓๕๗ ครั้ง
ศึกษาการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ฮีต ๑๒” ของชาวพุทธลาว ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ชื่อผู้วิจัย : พระอานัน จนฺทธมฺโม (จันทวงศ์) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์
  พระมหาณัฐกิตติ อนารโท
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการดำเนินชีวิตตามแนวทาง ฮีต ๑๒ของชาวพุทธลาว ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย  ประชาชนลาว” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษาการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒) ศึกษาประเพณี  “ฮีต ๑๒”  ของชาวพุทธลาวในเมืองปากเซ ๓) ศึกษาการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ฮีต ๑๒” ของชาวพุทธลาวใน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว วิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมายและนำมาสรุปผลการวิจัย

ผลของการวิจัย พบว่า

๑)            การดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเมืองปากเซ ยังดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา คู่ขนานกับประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวลาวเมืองปากเซ โดยมีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า วิถีชีวิตของชาวพุทธลาวเมืองปากเซ อยู่อย่างเรียบง่ายโดยมีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยการให้ ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ตามกาลโอกาสทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

๒)            ประเพณี ฮีต ๑๒ ของชาวพุทธลาวในเมืองปากเซ นั้นชาวเมืองปากเซ ยังได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ยังได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ฮีต ๑๒ เดือนนี้  ที่ตกทอดมาแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าชาวลาวเมืองปากเซยังได้รักษา ฮีต ครองประเพณีไว้ เพื่อสืบทอดบอกต่อไปให้ลูกหลานในวันข้างหน้า ชาวเมืองปากเซ ได้ตะหนักรู้จึงได้ให้ความสำคัญและได้รักษาประเพณีนี้เหล่าไว้ให้เคียงคู่ชาวพุทธลาวในเมืองปากเซ และเพื่อเป็นแบบในการดำเนินชีวิต จะได้เคียงคู่กับพระพุทธศาสนา สืบต่อไป

๓)            การดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ฮีต ๑๒” ของชาวพุทธลาวใน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ได้ดำเนินชีวิตตามประเพณี ฮีต ๑๒ และก็ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเฟื่องฟูความเจริญทางประเพณีวัฒนธรรม   ของชนชาวลาวแต่สมัยโบราณตลอดถึงปัจจุบัน ในการดำเนินชีวิตนั้นมีความเชื่อเรื่องกรรม บาป บุญ  ผสมผสานกับหลักคำสอนของพุทธศาสนา โดยมีรักษาศีล เป็นพื้นฐาน และดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ในการทำบุญนั้นโดยยึดหลักธรรม โดยมีบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการมาปรับใช้ในการให้ทานเป็นต้น  

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕