หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม (ศิริบุตร)
 
เข้าชม : ๓๖๑ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อวัตร ๑๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ กับการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ชื่อผู้วิจัย : พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม (ศิริบุตร) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
  พระมหาณัฐกิตติ อนารโท
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาหลักการข้อวัตร ๑๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักข้อวัตร ๑๔ ของพระสงฆ์สาวกในสมัยครั้งพุทธกาล และ ๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักในการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทย              ในสังคมปัจจุบัน โดยศึกษาจากเอกสารและภาคสนาม

ผลการวิจัยพบว่า

          ข้อวัตร ๑๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท วัตร คือ ขนบธรรมเนียมของพระภิกษุสงฆ์ที่ควรประพฤติและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย การไม่ปฏิบัติตามวัตร ๑๔ทำให้เกิดโทษส่วนการปฏิบัติตามวัตร ๑๔ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธศาสนา

          วิธีการปฏิบัติตามหลักข้อวัตร ๑๔ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามวัตร ๑๔ และมีพระอริยสาวกเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามวัตร ๑๔ คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ พระเรวตขทิรวนิยเถระ พระอานนท์ และพระมหากัสสปะ ผลการปฏิบัติตามข้อวัตร ๑๔ ของพระสงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงมากขึ้น   

          ส่วนการการประยุกต์ใช้ข้อวัตร ๑๔ ในการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันมี ๕ อย่าง คือ ๑) การประยุกต์การใช้ข้อวัตร ๑๔ สำหรับการบริโภคปัจจัย ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนา ๒) การประยุกต์ใช้วัตร ๑๔ เพื่อเสริมสร้างมารยาทางสังคมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีงาม ๓) การประยุกต์ใช้วัตร ๑๔ เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ๔) การประยุกต์ใช้วัตร ๑๔ สำหรับการสร้างความเป็นศาสนทายาทที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา และ ๕) การประยุกต์ใช้วัตร ๑๔ สำหรับการดูแลและรักษาความสะอาดวัดและสถานที่ต่างๆภายในวัด

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕