หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระวิละวอน วิรปญฺโญ (สีสะหวาด)
 
เข้าชม : ๓๔๓ ครั้ง
บทบาทของพุทธบริษัทในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเมืองปากเซ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ชื่อผู้วิจัย : พระวิละวอน วิรปญฺโญ (สีสะหวาด) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
  พระมหาณัฐกิตติ อนารโท
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

             วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพุทธบริษัทในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ๒) เพื่อศึกษาบทบาทของพุทธบริษัทในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเมืองปากเซ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว  ๓) เพื่อศึกษาบทบาทของพุทธบริษัทในการการส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว วิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำมาวิเคราะห์และสรุปผลของการวิจัย

             ผลของการวิจัย พบว่า

             พุทธบริษัทได้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่พระพุทธองค์นั้นปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้พระสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกาประพฤติปฏิบัติตาม จากนั้น พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเพื่อให้เป็นแนวทางในการหลุดพ้น แนวทางในการปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นความรู้แก่พระสงฆ์ แล้วให้พระสงฆ์นำเอาความรู้เหล่านั้น     ไปเผยแผ่ให้อุบาสก-อุบาสิกาได้รับรู้ตามเพื่อทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จากนั้น พระสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกาได้ช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ประพฤติตนตามธรรมวินัย ศึกษาเรียนรู้ธรรม แล้วนำมาเทศนาอบรมสั่งสอนอุบาสก-อุบาสิกาให้รู้ตาม คอยห้ามปรามมิให้ทำความชั่ว ให้รู้รักสามัคคี มีความเมตตาต่อกัน ให้รู้จักแบ่งปัน รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ         ส่วนอุบาสก-อุบาสิกาต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี ขวนขวายทำบุญเพื่อให้ถึงซึ่งความสุข และให้การทะนุบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

             พุทธบริษัทในเมืองปากเซ ได้ช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เช่น ด้านพระสงฆ์ก็คือองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในแต่ละขั้น ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนที่ได้ถูกมอบหมายตามธรรมนูญปกครองสงฆ์บัญญัติไว้ ซึ่งประกอบด้วย กรรมาธิการปกครองสงฆ์มีหน้าที่ในการดูแลพระสงฆ์ กรรมาธิการศึกษาสงฆ์มีหน้าในการสนับสนุนการศึกษา กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอน ฮีตครองประเพณี วัฒนธรรม  และกรรมาธิการสาธารณูปการมีหน้าที่ในการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ และทะนุบำรุงศาสนาสถาน นอกจากทั้ง ๔ กรรมาธิการแล้ว พระสงฆ์ในทั่วเมืองปากเซยังได้ช่วยกันทะนุบำรุงในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ส่วนอุบาสก-อุบาสิกานั้น ได้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในด้านการดำเนินชีวิต การทำงาน และการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายปัจจัย ๔ แก่พรสงฆ์ และยังมีการนำความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ อีกด้วย    

             พุทธบริษัทในเมืองปากเซ ได้ช่วยกันส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหลักของ  พระธรรมวินัย ตามนโยบายของธรรมนูญปกครองสงฆ์ และตามวัฒนธรรมฮีตครองประเพณีอันดีงามที่ชาวเมืองปากเซได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน โดยองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการปกครองให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีโรงเรียนรองรับพระสงฆ์สามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมพระสงฆ์ให้ได้เผยแผ่ธรรมวินัยทั้งแบบเดิมและแบบประยุกต์ให้ทันสมัย โดยเฉพาะการเผยแผ่ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนอุบาสก-อุบาสิกาเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน คอยเป็นธุระให้พระสงฆ์ทำกิจของสงฆ์ได้สะดวก

           บทบาทของพุทธบริษัทในเมืองปากเซ ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงเกี่ยวกับ การสร้าง การส่งเสริม การสนับสนุน การรักษา การคุ้มครอง บูรณปฏิสังขรณ์ ต่อพระพุทธเจ้าหรือพุทธปฏิมา ศาสนาธรรมหรือหลักธรรมคำสอน ศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ ศาสนิกหรือพุทธบริษัท พิธีกรรมหรือศาสนาพิธี ด้วยการที่พุทธบริษัทมีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองปากเซเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕