หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาประจวบ เตชธมฺโม (สุดน้อย)
 
เข้าชม : ๓๖๒ ครั้ง
การศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อประเพณีการบูชาพระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาประจวบ เตชธมฺโม (สุดน้อย) ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูอมรธรรมานุสิฐ
  จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้างพระสถูปเจดีย์ในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา  ๒) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุสัจจะ และประเพณีการบูชาพระธาตุสัจจะของประชาชน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๓) เพื่อศึกษาความเชื่อของประชาชนต่อการบูชา พระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกจากพระสงฆ์และฆราวาสผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๔ รูป/คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปได้ดังนี้

 

ผลการวิจัยพบว่า ในมหาปรินิพพานสูตรได้กล่าวถึงพระพุทธดำรัสที่ตรัสเกี่ยวกับการสร้างสถูปและการบูชา กับพระอานนท์ว่า พวกเขาพึงปฏิบัติต่อสรีระของพระตถาคต พระอรหันต์เหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ พึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้ประชาชนได้บูชาด้วยดอกไม้  ของหอม ด้วยเลื่อมใสในสถูปดังกล่าว จักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายตลอดกาล พวกเจ้าศากยะชาวกบิลพัสดุ์ ก็ทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทำการ ฉลองในกรุงกบิลพัสดุ์ การสักการบูชา และการเฉลิมฉลองต่อพระบรมสารีริกธาตุกลายเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และมีการปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุสัจจะ ได้กล่าวไว้ว่าพระอรหันต์ทั้งห้าร้อย มีพระมหากัสปเถระเจ้า เป็นประธาน ได้ทรงอธิฐานสร้างพระธาตุพนมขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว เพื่อให้เป็นเงาของพระพุทธศาสนาอันอยู่ภายนอก ส่วนพระพุทธศาสนาที่แท้จริง คือ พระสัทธรรม พระธาตุพนมได้หักโค่นลงเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้นคณะพุทธบริษัทมีนามปรากฏอยู่ท้ายหลักศิลาจารึก โดยมี พระภิกษุทองสุข สุธมฺโม ได้เสี่ยงสัจจาอธิฐานรวมพลังศรัทธากันปั้นเงาพระพุทธศาสนา คือ พระธาตุพนมจำลองขึ้น เป็นการต่อชะตาอายุโดยให้ชื่อใหม่ว่า “พระธาตุสัจจะลาดปู่” ขึ้นในวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีประเพณีการบูชา พระธาตุสัจจะมาจนถึงปัจจุบัน

ผลการศึกษาความเชื่อของประชาชนต่อการบูชา พระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อของประชาชน ต่อการบูชาพระธาตุสัจจะ มีความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ ดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาแคล้วคาดปลอดภัย และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  พระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐ์ฐานภายในองค์พระธาตุสัจจะ มีความสำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนจังหวัดเลย มีหลักในการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่และความผูกพันกับพระพุทธศาสนาสามรถปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕