หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระวีระชาติ ธีรสิทฺโธ
 
เข้าชม : ๒๙๖ ครั้ง
ศึกษาภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย : พระวีระชาติ ธีรสิทฺโธ ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์
  สุชาติ บุษย์ชญานนท์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (๒) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้นำเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (๓) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี จำนวน ๓๖๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของประชาชนในตำบลโพธิ์ศรีที่มีต่อภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของประชาชนต่อภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในตำบลโพธิ์ศรี ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า(T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)

            ผลการวิจัยพบว่า

 

๑. ความคิดเห็นของประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี ที่ต่อภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๔ ด้าน จะพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๖๑) และเมื่อจำแนกแต่ละด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านการพัฒนาชุมชนมีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๖๔) รองลงมาด้านการส่งเสริมการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๕๘) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย

 

(  = ๓.๗๗, S.D. = ๐.๕๘) และด้านการสร้างศรัทธาต่อประชาชนมีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๖๓) ตามลำดับ

๒. ในด้านภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี เมื่อจำแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมประชาชนที่มี เพศ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม อาชีพที่ต่างกันมีความคิดต่อภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสที่มีต่อประชาชนในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แต่งต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

๓. ปัญหาส่วนใหญ่ของเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวัดและชุมชนที่ติดกันอยู่ในระดับปานกลาง และทำแบบเชิงรับอยู่แต่ในที่ส่วนใหญ่ ไม่ขยายพื้นที่ในชุมชนมากนัก ทำให้ขาดข้อมูลการรับข้อมูล และปัญหาที่แท้จริง ทำให้ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่โดยบริเวณรอบวัดของตน ทำให้การพัฒนาวัดและชุมชน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕