หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระศุภโชค สุธมฺโม (มีธรรม)
 
เข้าชม : ๓๙๘ ครั้ง
การศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม สิริจันโทวาท ยอดคำสอน
ชื่อผู้วิจัย : พระศุภโชค สุธมฺโม (มีธรรม) ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
  สิปป์มงคล ป้องภา
  -
วันสำเร็จการศึกษา : มีนาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

 

             วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรม สิริจันโทวาท ยอดคำสอน ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในวรรณกรรม สิริจันโทวาท ยอดคำสอน ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าพุทธธรรมในวรรณกรรม สิริจันโทวาท ยอดคำสอน ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) ผลจากการศึกษาพบว่า

 

          ผู้ประพันธ์วรรณกรรม สิริจันโทวาท ยอดคำสอน คือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจฺนฺโท) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ๒๔๕๗ ขณะดำรงสมณะศักดิ์ที่พระราชกระวี ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นวรรณกรรมเล่มเดียวที่เป็นสำนวนภาษาไทยอีสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสั่งสอนประชาชน และวิจารณ์คติความเชื่อในเรื่องของการทำนายถึงความเสื่อมเมื่อพุทธศาสนาเมื่อได้ล่วงเข้าสู่สามพันปีหลังพุทธกาล

 

ในวรรณกรรมสิริจันโทวาทยอดคำสอนมีปรากฏหลักพุทธธรรมทั้งหมด ๘ หลักพุทธธรรม คือ ๑) พุทธธรรมว่าด้วยการปกครอง ๒) พุทธธรรมว่าด้วยผู้อยู่ใต้ปกครอง๓) พุทธธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวที๔)พุทธธรรมว่าด้วยความเสียสละ๕)พุทธธรรมว่าด้วยสัมมาอาชีวะ ๖) พุทธธรรมว่าด้วยศีล ๗) พุทธธรรมว่าด้วยความเจริญและ ๘) พุทธธรรมว่าด้วยความเสื่อม

          ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมสิริจันโทวาทยอดคำสอนที่มีต่อสังคมไทยพบว่ามีทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยสามารถแบ่งได้ ๔ประการ คือ๑) คุณค่าด้านการดำเนินชีวิต ๒) คุณค่าที่มีต่อธรรมชาติ ๓)คุณค่าด้านการปกครอง ๔) คุณค่าด้านคติความเชื่อ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕