หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการชาตรี ชีวสุทฺโธ (ศรีนุช)
 
เข้าชม : ๓๔๖ ครั้ง
ศึกษาคุณค่าจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงกันตรึม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการชาตรี ชีวสุทฺโธ (ศรีนุช) ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ
  สรเชต วรคามวิชัย
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

             

              วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ๒)ศึกษาพัฒนาการของเพลงกันตรึม ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ๓)ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงกันตรึม ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า

              เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยชาวบ้านหรือศิลปินชาวบ้าน ซึ่งอาจจะมีชื่อผู้แต่งเพลงหรือไม่มีชื่อก็ได้ เพลงพื้นบ้านนั้นมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย เป็นเพลงที่กล่าวถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในภูมิภาคนั้นๆ เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย เพลงเจรียง เพลงกันตรึมเป็นต้น เพลงพื้นบ้านแสดงถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในจังหวัดสุรินทร์ กันตรึมเป็นการละเล่นเพลงพื้นบ้านของชาวอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ กันตรึมถือเป็นแม่บทของเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ ของจังหวัดสุรินทร์ เพลงกันตรึมได้รับอิทธิพลมาจากเพลงปฏิพากย์ของเขมรในประเทศกัมพูชา ใช้บรรเลงประกอบความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่นการบวงสรวงเข้าทรงโจลมะม็วต หรือการเล่นบ็องบ๊อต

 

              กันตรึมนิยมเล่นในงานมงคลต่างๆ เช่นงานบวชนาค งานแต่งงานเป็นต้น เพลงกันตรึมจะกล่าวถึงประเพณี วิถีชีวิต หลักธรรมทางศาสนา คติสอนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันเพลงกันตรึมในจังหวัดสุรินทร์เน้นไปที่ความสนุกสนาน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย

              หลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงกันตรึมนั้นได้แก่หลักจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นหลักการทำบุญในพระพุทธสาสนา การสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การศึกษาเล่าเรียนและการมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ปัจจุบันนี้เพลงกันตรึมแบบเก่าจะหาฟังยาก ส่วนมากจะเป็นกันตรึมประยุกต์ที่เน้นความสนุกสนาน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕