หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ศุภมาส ไชยปะ
 
เข้าชม : ๒๖๔ ครั้ง
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชื่อผู้วิจัย : ศุภมาส ไชยปะ ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูอมรธรรมานุสิฐ
  วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
  จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  ๒)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  ดำเนินการวิจัยโดยวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  จำนวน  ๒๕๓  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  โดยหาค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อยที่สุด  (least signifificantdifference: LSD.)

 

ผลการวิจัยพบว่า

    ๑. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  จำนวน  ๓  ด้าน  คือ  ด้านความมีวินัย  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีน้ำใจ  และอยู่ในระดับปานกลาง  จำนวน  ๒  ด้าน  คือ  ด้านความขยัน  ด้านความประหยัด  ตามลำดับ

 

             ๒.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ที่มีเพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพของผู้ปกครอง  รายได้ของผู้ปกครอง  ต่างกัน  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  โดยรวม  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .๐๕ 

             ๓.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  ที่สำคัญได้แก่  นักเรียนควรมีการฝึกสมาธิ  การมีจิตสาธารณะ และครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในขณะที่สอน  ควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในเรื่องความสุภาพเรียบร้อย  และการเคารพผู้อาวุโส ควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในเรื่องความมีวินัยในการทิ้งขยะ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕