หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » อุไทย โกยชัย
 
เข้าชม : ๓๑๙ ครั้ง
ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชื่อผู้วิจัย : อุไทย โกยชัย ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๓/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูอมรธรรมานุสิฐ
  วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
  จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ๒) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ๓) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิจัย โดยวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน ๒๕๓ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

๑. ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =.๙๒) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อยู่ในระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  สภาพครอบครัวของนักเรียน, สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา, ความเมตตา, ความอดทน, ความซื่อสัตย์, มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, เศรษฐกิจพอเพียง, สภาพแวดล้อมทางสังคม  ตามลำดับ

 

. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มีระดับชั้นปีที่เรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามลำดับ

 

. แนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีดังต่อไปนี้

 

๑) ด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกัน มีการทานอาหารร่วมกัน และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองควรมีเวลาให้กับครอบครัว บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน

๒) ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้ครูและนักเรียน ได้มี

 

ส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ครูควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน

๓) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม สมาชิกในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕