หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร(แก่นแก้ว)
 
เข้าชม : ๑๑๙ ครั้ง
โยชนามูลกัจจายนะ ปริเฉทที่๕-๖(ตัทธิต-อาขยาต):การตรวจชำระและการศึกษา (๒๕๔๘)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร(แก่นแก้ว) ข้อมูลวันที่ : ๒๓/๐๗/๒๐๑๐
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(บาลี)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีธรรมานุวัตร
  อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม
  อาจารย์จำรูญ ธรรมดา
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๗/ต.ค/๒๕๔๘
 
บทคัดย่อ

                        วิทยานิพนธ์เรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจชำระ ศึกษาด้านเนื้อหา วิธีเขียนไวยากรณ์และวิธีจารในใบลานโยชนามูลกัจจายนะปริเฉทที่๕-๖(ตัทธิต-อาขยาด)เป็นคัมภีร์อธิบายความหมายของคำและความในคัมภีร์กัจจายนไวยากรณ์ในทางพระพุทธศาสนา แต่งขึ้นที่เชียงใหม่ในสมัยล้านนา โดยพระญาณกิตติเถระ ได้มีการคัดลอกจารลงในใบลานสืบต่อๆกันมาหลายสมัย ในการตวจชำระได้ใช้ต้นฉบับได้นำฉบับรดน้ำดำโท ร.๓ ในหอสมุดแห่งชาติ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการจารยังคงอยู่รูปเดิม ที่จารได้สมบูรณ์กว่าทุกฉบับมาเป็นต้นฉบับ แล้วนำฉบับอื่นที่หาได้และมีความสมบูรณ์พอที่จะนำมาตรวจชำระ ที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ ๓ ฉบับ
       เนื้อหา ของวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น๕บท คือ:


                         บทที่๑ เป็นบทนำ


                         บทที่๒ เนื้อหา วิธีเขียนไวยากรณ์ วิธีจารลงในใบลาน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการตรวจชำระ และการจารต้นฉบับข้อผิดพลาดที่พบในการจาร


                         บทที่๓ ว่าด้วยคัมภีร์โยชนามูลกัจจายนะ ที่ตรวจชำระแล้วพร้อมทั้งข้อความที่ผิดพลาด
 

                         บทที่๔ ว่าด้วยคัมภีร์โยชนามูลกัจจายนะแปล


                        บทที่๕ ว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ

 

Download : 254863.pdf

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕