หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายศุภกิจ ภูโอบ
 
เข้าชม : ๔๒๔ ครั้ง
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕(การบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : นายศุภกิจ ภูโอบ ข้อมูลวันที่ : ๐๔/๐๔/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ธีระศักดิ์ บึงมุม
  สังวาลย์ เพียยุระ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ 

             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ จำแนกตามตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒๖ คน โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan และสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล๒ประเภท คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๙๖๓ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (t-test แบบ Independent  samples) (F-test แบบone way ANOVA) และหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (Scheffe’ method)

  ผลการวิจัย พบว่า                          

            ๑. บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  มีการปฏิบัติตามการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการบริหารการเงินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

            ๒. การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  โดยจำแนกตามตำแหน่งมีการปฏิบัติไม่ต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน

               . การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษามีการปฏิบัติไม่ต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน                                                                                                                           

             . การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมคุ้มครองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  โดยจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีการปฏิบัติแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕