หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระคำยอด ปญฺญาธโร (อินพะจัน)
 
เข้าชม : ๔๓๘ ครั้ง
ศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : พระคำยอด ปญฺญาธโร (อินพะจัน) ข้อมูลวันที่ : ๐๔/๐๔/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
  พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๐๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในวิทยาลัยลาวนานาชาติจำนวน ๓๐๙ คน และสัมภาษณ์จากคณะอาจารย์ในวิทยาลัยฯ จำนวน ๗ ท่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาค่า t-test  และ F-test (One-way ANOVA)  

            ผลการวิจัย

               นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยรวม ๓ ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความซื่อสัตย์, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความมีระเบียบวินัย

               ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหาค่า t-test, F-test, ตามเพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา, แผนกที่ศึกษา ภาพรวมและทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

                  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน ด้านความซื่อสัตย์ ๑) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ๒) ควรมีการปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ตลอดการศึกษา ๓) อาจารย์เป็นผู้ชี้นำคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ๔) วิทยาลัยควรยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่าง         ด้านความมีระเบียบวินัย ๑) จัดให้มีกิจกรรมโดยการฝึกอบรม ปลูกฝัง ให้นักศึกษารู้จักการบริหารเวลา ๒) ควรมีบทลงโทษนักศึกษาที่มาสาย ๓) การยกย่องผู้ที่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยวิทยาลัย ๔) ควรจัดให้มีเครื่องแต่งกายให้กับคณะอาจารย์ เพื่อป้องกันการสับสนกับนักศึกษาภาคค่ำ ด้านความรับผิดชอบ ๑) การสร้างความรับผิดชอบต่อการตรงต่อเวลา ๒) ควรมีบทลงโทษผู้ที่ไม่รับผิดชอบงานที่มอบหมาย ๓) การยกบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๔) ควรมีการสอดแทรกหลักธรรมในรายวิชา เพื่อให้เกิดความตั้งใจมากขึ้น

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕