หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นางสาววิภาพร ทุนาบาล
 
เข้าชม : ๕๙๑ ครั้ง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร(การบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิภาพร ทุนาบาล ข้อมูลวันที่ : ๐๔/๐๔/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สิน งามประโคน
  พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ .เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา
เขต ๒ กรุงเทพมหานคร
. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน  ๒๘๕ คน ครูผู้สอน จำนวน ๑๐ ท่านและนักเรียนจำนวน ๑๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าคะแนนเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   

             ผลการวิจัยพบว่า

๑. ผลการวิจัยตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมากเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ
มีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสามัคคี ด้านความสะอาด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีน้ำใจ
อยู่ในระดับดีปานกลาง ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ตามลำดับ

๒. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า

๑. ด้านความขยัน ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียน นักเรียนส่งงานตรงเวลา ตามเวลาที่
ครูกำหนด ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและขยันหมั่นเพียร โดยการมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ๒. ด้านความประหยัด ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอดออม ประหยัด ใช้สิ่งของให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและให้นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับ
-รายจ่ายในแต่ละวัน ๓. ด้านความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลังเมื่อเก็บสิ่งของได้ ต้องเอาคืนหรือประกาศหาเจ้าของ ไม่เก็บไว้ทั้งๆที่ไม่ใช่ของตนเอง ๔. ด้านความมีวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบของโรงเรียนฝึกให้นักเรียนเข้าแถว และเดินแถวเข้าห้องให้เป็นระเบียบส่งงานตามเวลาที่กำหนด ๕. ด้านความสุภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่และครู อาจารย์ด้วยการไหว้ โน้มตัวเมื่อเดินผ่านและมีข้อตกลงในห้องว่านักเรียนต้องพูดจากันด้วยความสุภาพเรียบร้อย ๖. ด้านความสะอาด ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกโดยฝึกให้เด็กมีความรับผิด ชอบรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนโดยครูจัดทำตารางเวรให้นักเรียนทำในแต่ละวัน ๗. ด้านความสามัคคี ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกัน
โดยทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มและทำงานอย่างมีความสุข
๘. ด้านความมีน้ำใจ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักผลดีของการเสียสละแบ่งปันฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ช่วยงานของห้องเรียนด้วยการทำเวรประจำวัน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕