หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นางสาวกัลยกร ทองโสม
 
เข้าชม : ๔๙๗ ครั้ง
แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร เขต ๒๘(การบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวกัลยกร ทองโสม ข้อมูลวันที่ : ๐๔/๐๔/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สิน งามประโคน
  อินถา ศิริวรรณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

 

          การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร เขต ๒๘” มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพสถานศึกษาในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธรเขต ๒๘ และ ๒) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร เขต ๒๘ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: F-test)  ผลการวิจัยพบว่า

 

          ๑.สภาพสถานศึกษาในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธรเขต ๒๘ จำนวน ๕ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๒.ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการส่งเสริมระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธรเขต ๒๘ ได้แก่ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีห้องสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและบริหารข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่งเสริมให้มีห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน จัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวมจากการกระทำของผู้เรียนโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ห้องส้วม อุปกรณ์อื่นๆ จัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลในการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของผู้เรียน เช่น การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์อื่นๆ และจัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลในการใช้ห้องสมุดของผู้เรียนแต่ละสัปดาห์ของนักเรียนที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุดอย่างมีความชัดเจน เช่น แยกนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เป็นต้น มีขั้นตอนในการบริการงานวิชาการที่ชัดเจน เช่น การกำหนดเป้าหมายและกระบวนการตรวจสอบที่แน่นอน มีเทคนิควิธีการวัดประเมินผลและเทียบโอนที่ชัดเจน เช่น การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น และมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน เป็นต้น จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มีนโยบายวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ เช่น การวางงแผนข้อมูลการดำเนินงานที่มีข้อมูล เป็นต้น ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศชัดเจน เช่น การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บทความ กราฟฟิก ตาราง และแผนภูมิ เป็นต้น และมีบุคลากรรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเช่นระดับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕