หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » กฤติยา วโรดม
 
เข้าชม : ๖๕๒ ครั้ง
พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
ชื่อผู้วิจัย : กฤติยา วโรดม ข้อมูลวันที่ : ๒๕/๐๕/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมิทธิพล เนตรนิมิตร
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละยุค โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในดินแดนไทย และเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล โดยพิจารณาว่า สามารถเป็นตัวแทนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยในยุคปัจจุบันได้ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงแนวคิด หลักการ และวิธีการของงานเผยแผ่ที่แตกต่างไปในแต่ละยุคสมัย

จากการศึกษาได้พบองค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงวางแนวทางไว้ให้ ๓  องค์ประกอบคือ (๑) เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และเพื่อสันติภาพของมวลมนุษย์ (๒) หลักการ ประกอบด้วย หลักการแห่งพระธรรมวินัย หลักการเผยแผ่ และคุณธรรมของผู้เผยแผ่  (๓)  วิธีการ สามารถแยกได้เป็น วิธีดำเนินการ และวิธีการสอน

ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยและล้านนา ต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีหลักการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไปในแนวเดียวกันคือ การสืบทอดรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยด้วยการสังคายนาและคัดลอกพระไตรปิฎก ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จัดระเบียบสังฆมณฑล เชิดชูและให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ด้วยการมอบสมณศักดิ์ เป็นต้น โดยมีวิธีการปลีกย่อยที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย เมื่อมาถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย อำนาจการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการเผยแผ่ได้ไปขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคม งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ได้พัฒนาขึ้นมาสู่งานพระธรรมทูตทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสายต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่เห็นภาพได้ชัด คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศชุดแรกของไทยอย่างเป็นทางการคือ พระธรรมทูตสายอินเดีย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงมีพัฒนาการงานเผยแผ่มากว่า ๕๐ ปี และจากการศึกษาพบว่าพระธรรมทูตส่วนใหญ่ยังคงรักษาหลักการและเป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้ให้ แต่ในส่วนของวิธีการดำเนินงานและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงทรรศนะของหัวหน้าพระธรรมทูตในแต่ละรุ่น และยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเดิมแท้ของการไปเผยแผ่ยังประเทศอินเดียที่ต้องการนำพระพุทธศาสนากลับคืนให้แก่ชาวอินเดีย

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕