หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Ven. Phan Tai Thuc
 
เข้าชม : ๓๕๕ ครั้ง
The Practical Method of Pure Land Buddhism in Modern Society of the Hoang Phap Monastery in Vietnam (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Ven. Phan Tai Thuc ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This is a qualitative research with three main objectives, that are:       1. To study the origin and development of Pure Land Buddhism in Buddhist scriptures and in Vietnam, 2. To study the practical method of Pure Land Buddhism in modern society according to the Hoang Phap monastery in Vietnam and 3. To study the contributions of Pure Land Buddhism in modern society of the Hoang Phap monastery in Vietnam.

The findings show how the Mahāyāna thought began in the early Buddhism and then when the Pure Land was found. That is a background of Pure Land to know to embrace of it in some countries, such as China and Japanese. General view of Pure Land in Vietnam that is when Buddhism was introduced into the country then how it had been grow up and adapted with local people life and cultures. The next object is a totally main objective in this research to study about the Hoang Phap monastery in HCM city in Vietnam with its success of Pure Land practice method applying for modern society. This monastery, which the history of establishment, including the short history of the founded and present abbots. This study also mentions clearly the practical methods of Pure Land Buddhism in Hoang Phap monastery and how it works for organization the retreats, ceremonies and festival in perfectively. The daily practice of monks and lay peoples, also important period of the year is Vassa: three-month annual retreat for monks. Then, the contributions of Pure Land Buddhism in modern society of the Hoang Phap monastery in Vietnam, which is going to study the achievement and contribution of the monastery for the Buddhism and society in Vietnam, with specially, the contributions of Pure Land Buddhism and its influences.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕