หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Pyan Nyan Won Tha Pan͂n͂āvaṃsa
 
เข้าชม : ๒๖๐ ครั้ง
The Way to Good Rebirth in Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Pyan Nyan Won Tha Pan͂n͂āvaṃsa ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Soontaraporn Techapalokul
  Phra Rajapariyattimuni
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

Abstract

Rebirth, although difficult to understand, is a doctrine taught by round religious schools of thought in the Eastern world over two and a half millennia. However, there was no any religious school discussed the ways to good rebirth until the enlightenment of the Buddha, since then this secret has been revealed. This thesis is, therefore, an attempt to study the way to good rebirth under three major objectives: 1) to explore the origin of rebirth concept, 2) to explain the doctrine of rebirth in Buddhism, and 3) to analyze the way to good rebirth in Buddhism. This research is about analyzing the way to good rebirth from the view point of Theravāda Buddhism. It is found that why were we born? We were born for not to be reborn again. Normally, we may hope for the next life. But according to the Buddha, we should try the way not to be born again.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕